Polityka prywatności i plików cookies

(dalej: „Polityka”)

§1 Preambuła

 1. Polityka prywatności i plików cookies powstała w trosce o prawa osób odwiedzających serwis www.alop.pl oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem, w tym w szczególności porównywarki ubezpieczeń. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2018.127.2 ) (dalej jako: „RODO”).

 2. Uprzejmie informujemy, że dane pozyskane w ramach serwisu są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności: RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2018.650 z późn. zm.).

 3. Niniejsza Polityka stanowi integralną część Regulaminu, definicje użyte w Regulaminie mają zastosowanie 
  w Polityce, chyba, że w Polityce postanowiono inaczej.
   

§2 Informacje o Administratorze oraz przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ALOP.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, przy ul. Księdza Piotra Skargi 9, 39-300 Mielec, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636157, NIP: 8172180966, REGON: 365361070 (dalej: „ ALOP.pl” lub „Administrator”).

 2. ALOP.pl wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Panią Małgorzatę Drogoń z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@alop.pl.

 3. Dane osobowe od Użytkownika Serwisu są zbierane dobrowolnie i mają na celu umożliwienie skorzystania z Serwisu, w tym w szczególności z porównywarki ubezpieczeń, poprzez przygotowanie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku zainteresowania, zawarcie Umowy Ubezpieczenia, za pośrednictwem ALOP.pl oraz wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ALOP.pl.

 §3 Cel i Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. ALOP.pl może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania Umowy polegającej na świadczeniu usług drogą elektroniczną - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  2. świadczenia przez ALOP.pl usługi umożliwiającej przygotowanie, porównanie i przedstawienie ofert zawarcia Umowy Ubezpieczenia – na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

  3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz jej zawarcie za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego ALOP.pl, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w przypadku przetwarzania danych o zdrowiu (dane szczególnej kategorii) na podstawie art. 9 ust 2 lit g RODO w związku z art. 41 ust 1c ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie wskazanym w art. 41 ust 1b tejże ustawy, na podstawie powierzonego ALOP.pl zakresu przetwarzania danych osobowych przez dany zakład ubezpieczeń;

  4. analitycznych i przeprowadzanie analizy produktów ubezpieczeniowych współpracujących z ALOP.pl zakładów ubezpieczeń, w celu zaproponowania oferty ubezpieczenia jak najbardziej zgodnej z wymaganiami i potrzebami klienta, w celu prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także spełnieniu obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z art. 8 ust 1 i 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń;

  5. w celu świadczenia przez ALOP.pl usługi umożliwiającej przedstawienie, porównanie oraz zawarcie umowy na produkt finansowy w tym w szczególności w zakresie kredytów oraz leasingów, – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  6. zwrócenia się do klienta z propozycją przedstawienia oferty handlowej produktu finansowego, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. podejmowania działań marketingowych usług oferowanych przez ALOP.pl zarówno drogą elektroniczną jak i telefoniczną, tylko na podstawie uzyskanej zgody – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  8. wypełnienia obowiązków księgowo-podatkowych, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązku prawnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

§4 Okres przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w celu obrony przed ewentualnym dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem Umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 2. W sytuacji, kiedy nie doszło do zawarcia umowy, dane Użytkowników będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia, w którym po raz ostatni Użytkownik korzystał z Serwisu.

 3. Dane osobowe uzyskane na podstawie udzielonej zgody, ALOP.pl przechowuje wyłącznie do momentu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania udzielonej zgody. 

§5 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Niektóre usługi oferowane przez Serwis wiążą się z wykorzystaniem procesu przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny.

 2. Proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest wykorzystywany przede wszystkim przez porównywarkę ubezpieczeń ALOP.pl. Dane wprowadzone przez Użytkownika są następnie wysyłane na serwery Zakładów Ubezpieczeń na których przeprowadzane są operacje konieczne do oszacowania ryzyka ubezpieczeniowego i wyliczenia wysokości składki. Dzięki temu możemy błyskawicznie zaprezentować Ci zestawienie najlepszych Ofert ubezpieczeń. 

§6 Przekazywanie informacji podmiotom trzecim

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane przede wszystkim do Zakładów Ubezpieczeń, oferujących swoje produkty za pośrednictwem Serwisu, w celu przygotowania, porównania oraz zawarcia Umowy Ubezpieczenia oraz w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego dane osobowe mogą zostać przekazane np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 2. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom organizującym działania i akcje marketingowe na rzecz ALOP.pl, podmiotom realizującym usługi analityczne, programistyczne, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta, księgowe, kadrowo-płacowe, prawne, podatkowe, audytorskie itp., firmy pocztowe i kurierskie oraz dostawcy usług poczty elektronicznej i innych narzędzi informatycznych.

 3. ALOP.pl nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE, Islandia, Norwegia i Liechtenstein). 

§7 Porównywarka ubezpieczeń

Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usługi polegającej na zaprezentowaniu zestawienia ofert ubezpieczeniowych. ALOP.pl jest uprawniony do świadczenia ww. usługi na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika, którą można cofnąć w każdym momencie. Po wypełnieniu formularzu dane mogą zostać przekazane współpracującym z ALOP.pl Zakładom Ubezpieczeń, które mogą je przekazać innym instytucjom np. Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, bez ww. czynności niemożliwe byłoby przedstawienie Ofert ubezpieczenia. 

§8 Bezpłatna rozmowa telefoniczna

 1. Użytkownik może również skorzystać z możliwości zamówienia bezpłatnej rozmowy telefonicznej z ALOP.pl. Gromadzone w ten sposób numery telefonów, będą przetwarzane w celu nawiązania z Użytkownikiem rozmowy telefonicznej. W przypadku, kiedy Konsultantowi nie uda się połączyć z danym Użytkownikiem, kontakt telefoniczny zostanie powtórzony.

 2. Przed połączeniem z konsultantem, automatyczna sekretarka będzie informowała klientów o administratorze danych osobowych. Następnie klient będzie miał możliwość odsłuchania pełnej klauzuli informacyjnej (poprzez wybranie na klawiaturze telefonu przycisku 1) lub połączenia z konsultantem (poprzez wybranie na klawiaturze telefonu przycisku 2).

 3. Jeżeli celem rozmowy będzie porównanie Ofert ubezpieczenia, dane pozyskane podczas przeprowadzania rozmowy zostaną przekazane Zakładom Ubezpieczeń.

 4. W trosce o najwyższy standard świadczonych usług rozmowy będą nagrywane. 

§9 Aplikacja mobilna ALOP

 1. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które umożliwiałyby identyfikację konkretnego Użytkownika Aplikacji.

 2. Komunikacja pomiędzy Aplikacją a Serwisem odbywa się z użyciem mechanizmu szyfrującego.

 3. Aplikacja korzysta z następujących funkcjonalności urządzenia mobilnego (tablet, smartfon):

  1. aparatu fotograficznego, w celu zeskanowania kodu QR z dowodu rejestracyjnego pojazdu;

  2. pamięci, w celu zapisania na urządzeniu zeskanowanego z dowodu rejestracyjnego pojazdu kodu QR;

  3. wykonywania połączeń telefonicznych;

  4. transferu danych (poprzez skorzystanie z sieci Wi-Fi lub usługi transferu danych dostarczanej przez dostawcę usług teleinformatycznych. Usługa transferu danych może wiązać się z koniecznością opłat na rzecz dostawcy usługi, stosownie do postanowień umowy łączącej Użytkownika z dostawcą usługi za co ALOP.pl nie bierze odpowiedzialności oraz nie ponosi tych kosztów.

 4. Uprawnienia Aplikacji można w każdej chwili odwołać, poprzez zmianę ustawień systemowych urządzenia lub odinstalowanie Aplikacji. 

§10 Pliki cookies

 1. Serwis ALOP.pl używa plików cookies, czyli niewielkich plików informatycznych, które są zapisywane i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, w celu poprawnego działania stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies, stosowane przez Serwis, nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, że na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki cookies używane przez Serwis, nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika Serwisu ani urządzenia, z którego korzysta.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1.  dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz jego optymalizacji korzystania z Serwisu;

 2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu;

 3. tworzenia anonimowych statystyk;

 4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 1. Serwis ALOP.pl stosuje pliki cookies "sesyjne" (session cookies) oraz pliki cookies "stałe" (persistent cookies): "sesyjne" pliki cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Natomiast "stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez dłuższy czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies, według zasad, o których mowa powyżej:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

 2. "funkcjonalne" pliki Cookies, umożliwiające: "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień; personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np.: w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 4. pliki cookies, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć 
  w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 5. pliki cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), umożliwiające: zbieranie anonimowych, ogólnych danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych; tworzenie ogólnych profili Użytkowników (np. wiek, płeć, itp.); prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników; popularyzację Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies m.in. tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Instrukcje dotyczące sposobu i możliwości obsługi plików cookies dostępne są w "Ustawieniach" przeglądarek internetowych, w zakładce "Pomoc" w menu używanej przeglądarki internetowej.

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji używanej przeglądarki internetowej.

 3. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies przez Użytkownika może, lecz nie musi wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności stron Serwisu.

 4. Zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem informacje dotyczące korzystania z Serwisu oraz adresy IP urządzeń Użytkowników, wykorzystywane są w celu administrowania Serwisem, analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz optymalizacji zarządzania stroną www.

 5. ALOP.pl wykorzystuje ponad to adresy IP do tworzenia ogólnych statystyk demograficznych, preferencji Użytkowników dotyczących korzystania z usług Serwisu, w celu dostosowywania usług i treści Serwisu do potrzeb Użytkowników.

 6. Informacje pozyskiwane w sposób, o którym mowa w pkt. 9 i 10 powyżej, nie są łączone albo kojarzone z konkretnymi osobami.

 7. Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji "ok, zgadzam się" umożliwia tym samym zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym. 

§11 Bezpieczeństwo

 1. Proces autoryzacji w serwisie został zabezpieczony protokołem szyfrującym https.

 2. W przypadku zakupu ubezpieczenia online, połączenie ze stronami www banków w celu opłacenia polisy, odbywają się wyłącznie za pomocą szyfrującego protokołu https.

 3. ALOP.pl dokłada wszelkiej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Dane przetwarzane w Serwisie zabezpieczone są przed nieupoważnionym dostępem, utratą, zniszczeniem czy modyfikacją.

 4. ALOP.pl w trosce o najwyższy standard oferowanych usług zaleca aby zawsze wylogowywać się z Serwisu, kiedy Użytkownik kończy z niego korzystać.

 5. Dostęp do danych przetwarzanych przez Serwis mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora. 

§12 Uprawnienia użytkowników serwisu dotyczące ich danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 15 – 22 oraz art. 77 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa.:

  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

  3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, 
   a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

   1. kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych osobowych;

   2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;

   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale sa one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Przedsiębiorcy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

  5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - Na żądanie użytkownika serwisu, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby.

  6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) - Jeżeli użytkownik serwisu zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o jego uzasadniony interes lub powierzone mu zadanie w interesie publicznym, Administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po jego stronie, ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstawy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO) - Jeżeli Użytkownik Serwisu uważa, że jego dane są przez Administratora przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru.

 2. W celu skorzystania ze swoich praw Użytkownik Serwisu zawsze może się skontaktować z Administratorem. Kontakt jest możliwy w siedzibie ALOP.pl w Mielcu przy ul. Księdza Piotra Skargi 9, 39-300 Mielec, pisemnie poprzez przesłania stosownego żądania na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@alop.pl.

W przypadku chęci kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ALOP.pl, prosimy o przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: iod@alop.pl

 

Zamów
bezpłatną rozmowę
oferty porównamy za Ciebie w 15 minut
Potrzebujesz
pomocy?
tel: 17 250 67 00 e-mail: kontakt@alop.pl